Στοιχεία Γραφείου

Στοιχεία συμμετέχοντα

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του στελέχους του γραφείου σας που θα παρακολουθήσει το σεμινάριο

Επιλέξτε το διάστημα που θέλετε να παρακολουθήσετε τους ΤΟΜΕΙΣ Α & Β κλικάροντας το διάστημα που θέλετε να παρακολουθήσετε

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα δύο (2) εβδομάδες και εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να συμπληρώσετε 6 ώρες παρακολούθησης.
Διαθέσιμο στην πλατφόρμα τρεις (3) εβδομάδες και εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να συμπληρώσετε 10 ώρες παρακολούθησης.